Moneta | Aplikacion punësimi
Pozita për të cilën aplikoni: *

Jam i/e vetëdijshëm/vetëdijshme dhe pranoj se të gjitha faktet e paraqitura në këtë aplikacion janë të vërteta. Jam i/e vetëdijshëm/vetëdijshme se falsifikimi i të dhënave të mia mund të rezultojë me refuzimin e aplikacionit tim dhe/apo ndërprerjen e kontratës së punës.

Bashkëngjitni dokumentet e kërkuara:
CV

Letër motivuese
(max file size 3 MB per file)