BORDI I DREJTORËVE

Adrian Zulfiu

Kryetar / Bordit të drejtorëve

Xhemali Mehazi

Kryetar i komitetit të auditimit dhe riskut / Anëtar i bordit të drejtorëve

Tamara Djordjevic Lazic

Këshilltare / Zëdhënëse e bordit të drejtorëve

Krenar Mustafa

Anëtar i bordit të drejtorëve